Privacyverklaring Agrimarkt B.V.

Deze pagina heeft als doel u te informeren over hoe Agrimarkt B.V. omgaat met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd.
Agrimarkt B.V., gevestigd aan de Oostelijke Kanaalweg 5, 4424 NC te Wemeldinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via de onderstaande contactgegevens:
Bezoekadres Oostelijke Kanaalweg 5, 4424 NC Wemeldinge
Telefonisch 0113 - 629 200
Email info@agrimarkt.nl
Post Postbus 404, 4460 AV Goes
Website www.agrimarkt.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Agrimarkt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agrimarkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Agrimarkt verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Agrimarkt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Het realiseren van deze doeleinden en de verwerking van uw persoonsgegevens mag alleen als daarvoor een wettelijke grondslag geldt. Agrimarkt hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen, het opvolgen van een gerechtelijk bevel of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • Voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Agrimarkt;
 • Op grond van een door u uitdrukkelijk gegeven toestemming.

 

Klantonderzoek

Agrimarkt doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, website, producten en diensten. Deelneming aan dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Bij inschrijving verwerken we uw contactgegevens om u aan te schrijven. Daarnaast vragen we u om diverse gegevens zoals uw naam, adres, leeftijd, huishoud- en aankoopgegevens. Wanneer u niet langer deel wilt nemen, staat u dit volkomen vrij en kunt u dit aangeven bij info@agrimarkt.nl. Dit onderzoek zal in samenwerking met een, nader te specificeren, derde worden verricht. Dit zal uitsluitend gebeuren onder vooraf vastgelegde afspraken in een verwerkersovereenkomst en alleen dienen ter ondersteuning bij het onderzoek.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Agrimarkt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agrimarkt) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Agrimarkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Agrimarkt deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agrimarkt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wanneer Agrimarkt uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, doen wij dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Agrimarkt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agrimarkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agrimarkt.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Agrimarkt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Agrimarkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@agrimarkt.nl

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.